JAK W 5 PROSTYCH KROKACH UZYSKAĆ
NAWET 80% DOFINANSOWANIA?

Krok 1.

Opracowanie projektu szkoleniowego

Krok 2.

Przygotowanie do złożenia wniosku

Krok 3.

Pozyskanie dofinansowania

Krok 4.

Realizacja projektu

Krok 5.

Rozliczenie dofinansowania

Przedsiębiorcy MŚP mogą pozyskać nawet 100 tys. zł na projekty szkoleniowe pomagające w rozwoju firmy.

Szczegółowy proces pozyskania i rozliczenia dofinansowania wygląda następująco (na każdym etapie możesz liczyć na naszą pomoc i wsparcie):

1

Opracowanie projektu szkoleniowego

 1. Podpisanie umowy o poufności
 2. Bezpłatny audyt i badanie potrzeb szkoleniowych
 3. Omówienie wniosków i przedstawienie propozycji działania
 4. Ustalenie zakresu i programu szkoleń

2

Przygotowanie do złożenia wniosku

 1. Podpisanie umowy powierzenia danych (PRZEMYK – Przedsiębiorca) w celu wsparcia w opracowaniu wniosku o dofinansowanie
 2. Zebranie informacji finansowych o przedsiębiorcy oraz o uczestnikach (zobacz zakres danych)
 3. Pozyskanie zaświadczeń o niezaleganiu wobec ZUS i US (nie starszych niż 3 miesiące na dzień składania wniosku)
 4. Uzyskanie ePUAP – profilu zaufanego do podpisania wniosku elektronicznego
 5. Rejestracja w Bazie Usług Rozwojowych (założenie konta przedsiębiorcy oraz kont uczestników)
 6. Założenie skrzynki SEKAP dla przedsiębiorcy

3

Pozyskanie dofinansowania

 1. Złożenie wniosku w wersji elektronicznej, tzw. “FISZKI” w dniu rozpoczęcia naboru – decyduje kolejność zgłoszeń
 2. Operator publikuje listę fiszek (zazwyczaj na drugi dzień)
 3. Opracowanie wniosku w wersji papierowej
 4. Zebranie podpisów na wniosku od uczestników i przedsiębiorcy
 5. Dostarczenie wniosku do Operatora (do dwóch dni roboczych od opublikowania listy fiszek)
 6. Operator rozpatruje wniosek (zazwyczaj w okresie ok 3 tygodni od złożenia wniosku)
 7. Podpisanie umowy o dofinansowanie (Operator – Przedsiębiorca) i otrzymanie zaświadczenia o uzyskanej pomocy de minimis
 8. Wpłata wkładu własnego na konto Operatora

4

Realizacja projektu

 1. Ustalenie harmonogramu szkoleń (w trakcie realizacji projektu można zmieniać terminy)
 2. Poinformowanie drogą mailową Operatora o aktualnym harmonogramie projektu
 3. Zapisanie uczestników na usługi w Bazie Usług Rozwojowych
 4. Realizacja szkoleń i wdrażanie wypracowanych rozwiązań
 5. Wypełnienie ankiet po szkoleniach – odpowiedzi na 3 pytania w Bazie Usług Rozwojowych

5

Rozliczenie dofinansowania

 1. Wystawienie zaświadczeń i certyfikatów o ukończeniu szkoleń
 2. Przygotowanie wniosku o rozliczenie projektu (projekt rozliczany jest etapami, po zakończeniu poszczególnych usług)
 3. Wysłanie wniosku o rozliczenie (wniosek + kopia faktury za realizację szkolenia + kopia zaświadczenia ukończenia szkolenia)
 4. Operator wykonuje przelew za realizację projektu – projekt zostaje rozliczony